TIEDOTE TUTKIMUKSESTA:

Fustra Seniori-sovelluksen käyttökokemukset Helsingin alueen senioriasukkailla

 

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Teitä pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan mobiilisovelluksen käyttökokemuksia sekä vaikutuksia ikääntyvien aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Olemme arvioineet, että sovellutte tutkimukseen ikänne, asuinpaikkanne ja arvioimanne toimintakyvyn perusteella. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja teidän osuuttanne siinä. Teille järjestetään mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tutkimuksen kulusta.

 

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuessanne sitoudutte täyttämään tutkimukseen kuuluvan alku- ja loppukyselyn. Voitte tarvittaessa keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, teistä keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

 

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Fustra Seniori-sovelluksen käyttökokemuksia ikääntyvien keskuudessa ja sovelluksen sisällön vaikutusta ikääntyvien aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Löydettyjen tulosten perusteella sovelluksesta pyritään tekemään käyttöystävällisempi ja ohjelmasisältöä muokataan kohderyhmää parhaiten palvelevaksi. Sovelluksen ominaisuuksia pyritään myös kehittämään kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Tutkimuksen toteuttajat

Tutkimus on nopean kokeilun hanke ja se suoritetaan yhteistyössä Fustra International Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunki toimii toimeksiantajana ja rahoittaa sovelluksen käytön tutkimushenkilöille. Tutkimuksesta vastaa Fustra International Oy ja vastaavana tutkijana toimii Juho Lahti. Tutkimuksella saavutettua informaatiota hyödynnetään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Liikuntajohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä.

 

Tutkimusmenetelmät ja toimenpiteet

Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä, että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Osallistujat sitoutuvat täyttämään alku- ja loppukyselyn, joka toteutetaan tietoturvallisella Webropol-alustalla. Lisäksi osallistujien keskuudesta valitaan satunnaisesti muutamia tutkittavia haastatteluun, jotka suoritetaan etäyhteydellä (Zoom/MS Teams). Tutkimuksessa seurataan myös sovelluksen sisältä kerättyä dataa esim. tapahtumien kuittausmääriä. Tutkimukseen osallistuminen kestää noin kaksi kuukautta.

Kyselyillä selvitetään mm. osallistujan itse kokemaa aktiivisuutta ja toimintakykyä. Haastatteluilla selvitetään laajempia tuntemuksia ja mielipiteitä sovelluksen käytöstä. Sovellusdatalla seurataan sovelluksen käytön aktiivisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt

Sovellus tarjoaa osallistujalle tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sovellus sisältää valmiit kohderyhmää varten suunnitellut harjoitteet, vinkkejä ja tietoa ravinnosta ja virkistäytymisestä sekä paljon yleistä tietoa hyvinvoinnista. Sovelluksen avulla tavoitellaan osallistujan itse koetun aktiivisuuden ja toimintakyvyn kehittymistä.

 

Tutkimuksesta mahdollisesti seuraavat haitat ja epämukavuudet

Lihaskuntoharjoitteiden suorittaminen voi aiheuttaa tottumattomalle liikkujalle kevyttä uupumusta ja lihassärkyä. Osallistujan on oleellista kiinnittää erityishuomiota ohjeistukseen ja suorittaa harjoitteet oma kuntotaso huomioiden. Voit koko tutkimuksen ajan kysyä ohjeita sovelluksen chat -palvelun kautta. Mikäli kipusi poikkeavat kevyestä uupumisesta tai lihassärystä, lopeta harjoittelu ja tarkistuta liikunnan soveltuvuus asiantuntijalta.

 

Kustannukset ja niiden korvaaminen

Tutkimukseen osallistuminen ei maksa teille mitään. Osallistumisesta ei myöskään makseta erillistä korvausta.

 

Tutkittavien vakuutusturva

Osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu osallistujan omaan vastuuseen sekä mahdolliseen vakuutusturvaan. Ohjelman tuottajat tai toteuttajat eivät vakuuta, eivätkä vastaa suorista tai välillistä vahingoista kokeiluohjelmaan osallistumiseen liittyen.

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimustulokset raportoidaan Fustra International Oy:n toimesta Helsingin kaupungille, joka vastaa omista julkaisumenetelmistään. Fustra International Oy julkaisee tutkimustuloksista tiedotteen verkkosivuillaan www.fustra.fi. Tuloksia käsitellään myös opinnäytetyössä, joten ne julkaistaan avoimesti Theseus-tietokannassa.

 

Lisätiedot

Pyydämme teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä vastaavalle tutkijalle Juho Lahdelle.

 

Tutkijoiden yhteystiedot

Vastaava tutkija / opinnäytetyötekijä

Nimi: Juho Lahti

Puh. +358 407568074

Sähköposti: [email protected]

Opinnäytetyön ohjaaja

Titteli: Lehtori

Nimi: Manu Kangaspunta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Vierumäen yksikkö

Puh. +358 294471464

Sähköposti: [email protected]