Fustra International Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.   Rekisterinpitäjä

Fustra International Oy
Vetokuja 1 E
01610 Vantaa
[email protected] (jäljempänä ”me”)

2.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Juho Lahti
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella. Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen, luovuttaaksemme yhteystietojasi valikoitujen kumppanien sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Fustra -ohjauspalveluiden tarjoaminen.
 • Kehonmittaustutkimuksen ja fyysisten kuntotestien analysointiin.
 • Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen.
 • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen.
 • Asiakassuhteemme hoitaminen.
 • Asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi.
 • Sähköinen suoramarkkinointi ja mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

 •  Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotiosoite, henkilötunnus, asiakasnumero, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 •  Asiakkaiden kuntoon liittyviä perustietoja kuten ikä, terveystietoja, elämäntyyliin liittyviä asioita kuten liikkumiseen ja fyysiseen rasitukseen liittyviä tietoja.
 •  Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot.
 •  Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista ja toimituksen seurantatiedot.
 •  Laskutus tiedot palvelusopimuksessa.
 •  Mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset.

6.  Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltää. Saamme tietojasi rekisteröitymisen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, toimintoihimme liittyvistä sosiaalisista medioista sekä muista luotettavista rekistereistä.

7.  Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi valikoiduille yhteistyökumppaneillemme luvan- ja kiellonvaraiseen suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8.  Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla

varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on pääsy itselläsi tietoihisi, voit muokata tietojaan itse. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.